Публічний договір (оферта)
Адвокат (Фізична особа-підприємець) Михаленко Леся Степанівна (РНОКПП 2916812125) (далі - Виконавець) пропонує фізичним та юридичним особам (далі – Користувач) (разом у тексті – Сторони, окремо Сторона) приєднатися до цього публічної договору (оферти) про надання консультаційних послуг (далі – Договір) на визначених у ньому умовах та відповідно до обраного переліку послуг. Приєднанням до цього Договору також вважатимуться конклюдентні дії: проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений із публічною офертою» та/або оплата рахунку чи використання онлайн платіжного засобу для оплати за онлайн курси та/або отримання доступу до онлайн-курсів.

У разі незгоди з умовами цього Договору укладення договору приєднання не є можливим.

  1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1 Сайт – набір навчальних матеріалів, що рекламується в мережі Інтернет, та розміщуються та адмініструються Виконавцем за допомогою спеціалізованого програмного середовища для проходження онлайн курсів на сайті maetepravo.com (далі – Сайт). Виконавець може на власний розсуд змінювати Сайт та контент на Сайті, при цьому, Користувач повинен самостійно ознайомитися із новим контентом та правилами роботи Сайту. Користування Сайту входить у вартість курсу.

1.2 Курс – сукупність модулів (відео-матеріалів, чек-листів, додаткових матеріалів, завдань, тощо), які складені відповідно до певної тематики та в межах яких надаються послуги.

1.3 Матеріал – презентація, інтерактивний матеріал, відеозапис, чек-листи тощо, які пропонуються для придбання або які розміщені на Сайті.

1.4 Тарифи – відомості про ціну Курсу, умови надання знижок, інших корисних переваг, які зазначені на вебсайті, сторінках соціальних мереж, власником яких є Виконавець, чи рекламних матеріалах.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Виконавець зобов'язується надати Користувачу консультаційні послуги, зміст яких полягає в забезпеченні можливості доступу Користувача до відповідних Матеріалів певного онлайн Курсу протягом дії договору (три місяці, або інший строк, який сказано на сторінці Курсу), а Користувач – прийняти і оплатити послуги на умовах, визначених в цій оферті. Вартість конкретного Курсу (матеріалів) визначена на відповідній сторінці сайту Курсу або рекламних матеріалах.

3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ОФЕРТИ

3.1 Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти.

3.2 Приймаючи публічну оферту на укладення такого Договору, Користувач підтверджує, що він повністю приймає його умови.

3.3 Користувач приймає (акцептує) оферту шляхом: здійснення конклюдентних дій – оплати вибраного Курсу на умовах, зазначених у розділі 4 цього Договору.

4. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1 Ціна визначається та застосовується відповідно до обраного Користувачем Курсу, яка вказується на відповідній веб-сторінці Курсу та (або) соцмережах чи рекламних матеріалах.

4.2 Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування грошей на рахунок Виконавця чи через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем.

4.3 Оплата послуг здійснюється у гривні.

4.4 Після повної або часткової оплати кошти не повертаються. У випадку, якщо Користувач сплатив бронь курсу (якщо це передбачалося умовами оплати), що є частиною оплати за курс і не здійснив решти оплати, сума такого забезпечувального платежу не повертається Користувачеві.

4.5 Користувач не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами. Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до матеріалів Курсу.

4.6 Користувач може отримати знижку на ціну Курсу. Умови надання знижки на Курс доводяться до відома Користувача через рекламні матеріали. Знижка не надається після купівлі Курсу.

5. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1 Послуги надаються в мережі Інтернет шляхом надання Користувачеві доступу до вибраного ним Курсу ( матеріалів).

5.2 Дата початку (набору) Курсу, якщо така дата визначається, зазначаються на Сайті, соціальних мережах Виконавця чи рекламних матеріалах.

5.3 Виконавець не несе відповідальність, якщо Користувач пропустив семінар, вебінар, інші елементи Курсу, розраховані на їх сприйняття Користувачем шляхом його участі в онлайн трансляції відповідно до Програми курсу.

5.4 Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до оплачених матеріалів Курсу. Користувач споживає послуги шляхом перегляду Навчальних матеріалів розміщених на Сайті або сторонніх ресурсах, доступ до яких надано Виконавцем. Усі Матеріали є авторськими та суб'єктивними, Виконавець може не погоджуватися із позиціями викладеними у цих матеріалах. Авторські майнові права на всі Матеріали належать Виконавцю.

6. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

6.1 Усі права на контент, який розміщено на сайті, а також на всі Курси належать Виконавцеві.

6.2 Права інтелектуальної власності на Матеріали, використані на Сайті або на інших ресурсах, доступ до яких надано Виконавцем, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю.

6.3 Виконавець також може використовувати об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

6.4 Виконавець надає Користувачеві обмежену, невиключну, відкличну і без права субліцензування ліцензію на доступ до Сайту, Курсів та використання Матеріалів. Строк такої ліцензії залежить від обраного Курсу і територія поширення дії ліцензії - весь світ.

Зазначений контент може бути використаний наступними способами: шляхом ознайомлення з ним (шляхом перегляду, прочитання, прослуховування, іншого ознайомлення в залежності від виду Контенту, а також шляхом відтворення виключно в особистих цілях).

6.5 Надаючи право на використання Користувачем об'єктів права використовувати для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об'єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.

6.6. Всі матеріали, надані Виконавцем Користувачу в процесі проведення вебінару і Курсу, а також результати фото- і відеозйомки, отримані Виконавцем під час проведення Курсу, є результатом інтелектуальної діяльності Виконавця. Користувач дає згоду на використання свого фото-відео-зображення, відгуки про Курси та інших даних, які були отримані Виконавцем під час надання послуг. У разі незгоди Користувача з використанням його зображення чи інших даних, він зобов'язаний повідомити про це Виконавця в письмовій формі за адресою електронної пошти: maetepravo@ukr.net/

6.7. Виключне авторське право, в тому числі суміжні з авторським права належать Виконавцю. Всі матеріали, надані Виконавцем Користувачу в процесі надання послуг призначені тільки для особистого використання Користувача. Користувач не має права копіювати, публічно цитувати зазначені матеріали.

6.8. Контент, розміщений на сайті, не може бути скопійований, опублікований, відтворений, перероблений, поширений, проданий або використаний в інший спосіб частинами або повністю без письмової згоди Виконавця.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1 У випадку порушення умов оплати послуг Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку та обмежити доступ до Сайту, Курсів та Матеріалів.

7.2 Виконавець може односторонньо розірвати цей Договір та заблокувати доступ до Матеріалів та Курсів у випадку:

– виявлення поширення (чи будь-якого відтворення) Матеріалів публічно та (або) передання доступу до Платформи третім особам, які не є Стороною Договору та (або) купівлею Курсу в складчину (кількома особами).

7.3. У випадку виявлення Виконавцем порушень передбачених п. 8.2. цього Договору, Користувач зобов'язується сплатити штраф у розмірі 300% вартості Курсу. Порушення можуть бути зафіксовані скрінами екранів, програмними засобами чи фактами доступу до Курсу третіх осіб чи будь-яким іншим розумним засобами.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1 В разі виникнення спорів Сторони вживатимуть заходи досудового врегулювання спорів.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1 Договір діє протягом 3 (трьох) місяців від дня початку Курсу відповідно до Програми Курсу або інший строк, який вказано на сторінці умов Курсу. .

9.2 Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку:

9.2.1 невиконання Стороною своїх обов'язків за цим Договором;

9.2.2 у випадках передбачених розділом цього Договору.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1 Приєднуючись до цього Договору Користувач надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності.

10.2 Виконавець може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку. У випадку незгоди зі зміненими умовами Користувач має право розірвати Договір в односторонньому порядку

10.3 Якщо інше не передбачено цією офертою, застосовуються звичайні договірні умови, встановлені законодавством.

Фізична особа-підприємець Михаленко Леся Степанівна
РНОКПП 2916812125
+380950910803
maetepravo@ukr.net